Avís Legal

 

Marc normatiu:

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per la qual s'adapta a l'ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

 

Avís legal:

Aquest portal és de titularitat del Departament de Salut de Vinaròs, organisme depenent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb domicili en el Carrer de l'Arxiprest Bono, 22, 12500 Vinaròs, Castelló.

 

Política de privacitat:

Accedeix a la informació sobre la política de protecció de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Propietat intel·lectual i industrial:

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos i marques, entre altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a la Generalitat, i quan siga procedent al seu sector públic instrumental, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Reutilització de la informació pública:

Sense perjuí del que preveu la normativa en matèria de reutilització de la informació pública, la modalitat general bàsica i prioritària per a la posada a disposició de la informació reutilitzable serà sense subjecció a condicions específiques ni llicències prèvies, aplicant-se únicament les condicions generals arreplegades en l'article 63 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.

 

Analítica web:

Amb l'objectiu de millorar la usabilitat d'aquest portal web, a través de Google Analytics s'analitzen les dades sobre visites, visitants, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, durada de la visita, dia amb més visites, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, les 10 seccions més vistes , les 5 primeres ciutats d'origen de les visites, el nombre de visites per tipus de trànsit i el nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta.

 

Aquest portal no utilitza cookies per arreplegar informació dels usuaris, ni registra les adreces IP -Protocol d'Internet- d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del portal i la utilització de les diverses opcions i utilitats del portal).