Servei de Hematologia i Hemoterapia

Cap de Servei

Mario Montagud Porta

Hematòlegs

Lola Miravet García

Salvador Almela Rambla

INFRAESTRUCTURA I CARTERA DE SERVEIS

1) INFRAESTRUCTURA I ACTIVITAT CLÍNICA

LLITS D'HOSPITALITZACIÓ

- Hospitalització hematològica general: 2 llits assignats al servei d'hematologia, a la sala d'especialitats B, situada a la planta 3.


HOSPITAL DE DIA

- 6 butaques i 5 llits (compartit amb altres serveis assistencials). Situada a la planta baixa de l'hospital. Administració de fàrmacs, components sanguinis i quimioteràpia ambulatòria i realització de procediments diagnosticoterapèutics (aspirat i biòpsia de MO, punció lumbar i QIT,..)

CONSULTES EXTERNES

- Situades en planta baixa al costat de l'Hospital de Dia. Primeres i successives visites de pacients amb patologia hematològica per a diagnòstic, tractament i seguiment ambulatori

ATENCIÓ D'URGÈNCIES I ATENCIÓ CONTINUADA LOCALITZADA

Pacients amb patologia hematològica específica o alteracions hematològiques secundàries

INTERCONSULTES HOSPITALÀRIES

CONTROL I SEGUIMENT DE TRACTAMENT ANTICOAGULANT ORAL (TAO)

SERVEI DE TRANSFUSIÓ/BANC DE SANG

- Transfusió d'hemoderivats i hemovigilància.

- Laboratori d'immunohematologia.

2) PATOLOGIA HEMATOLÒGICA ATESA

La patologia molt greu aguda oncohematològica (leucèmies agudes, aplàsia medul·lar molt greu, limfomes agressius, etc) es remet a l'Hospital General de Castelló com el nostre primer centre de referència per a aquesta patologia.

PATOLOGIA ERITROCITÀRIA   

- Anèmies carencials.

- Anèmies dels processos crònics

- Anèmies hemolítiques.

- Anèmies congènites.

- Eritrocitosi i poliglobulies.

QUADRES D'INSUFICIÈNCIA MEDUL·LAR

- Trastorns quantitatius i qualitatius:

- Hipoplàsia

- Aplàsia pura

- Síndromes mielodisplàsiques adquirides

- Hemoglobinúria paroxística nocturna

TRASTORNS DEL SISTEMA MIELOIDE

- Neutropènies, neutrofílies i agranulocitosi.

- Síndromes mielodisplàsiques.

- Síndromes mieloproliferatives cròniques.

TRASTORNS DEL SISTEMA LIMFOIDE

- Limfocitosi i limfopènia.

- Leucèmia limfàtica crònica i altres síndromes limfoproliferatives cròniques amb expressió hemoperifèrica.

- Limfomes no Hodgkin de baix i intermedi grau de malignitat.

- Limfomes extraganglionars.

- Limfoma de Hodgkin.

- Mieloma múltiple i gammapaties monoclonals.

- Macroglobulinèmia de Waldeström.

TRASTORNS DE L'HEMOSTASIA
         - Trombopènies i Trombocitosi.

- Coagulopaties adquirides.

- Malaltia tromboembòlica venosa.

PATOLOGIA ASSOCIADA A LA TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA
         - Reaccions transfusionals.

3) PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS CONVENCIONALS

TRACTAMENT ANTITROMBÒTIC

- Anticoagulants orals i parenterals.

HEMOSTÀSIA

- Desmopressina.

- Agents antifibrinolítics.

- Tractament substitutiu amb concentrats de factors de coagulació.

HEMOTERÀPIA

- Transfusió d'hemoderivats.

- Sangries terapèutiques.

IMMUNOBIOTERÀPIA I CITOCINES I ALTRES TRACTAMENTS

- Factors de creixement hematopoètic.

- Immunoglobulines inespecífiques.

- Anticossos monoclonals.

- Albúmina, ferro parenteral, etc.

QUIMIOTERÀPIA

Oral i parenteral: Administració de dosis convencionals de quimioteràpia

4) PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS EN LABORATORI D'HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

TIPUS DE PROCEDIMENT PER SECCIÓ

4.1) BANC DE SANG I IMMUNOHEMATOLOGIA

EXTRACCIÓ DE MOSTRES PER A BANC DE SANG 2.04

TIPIFICACIÓ DE GRUPS SANGUINIS

- GRUP SANGUINI (A, B , O i Rh) INCLOUENT SÈRIC.

- FENOTIP ERITROCITARI Rh COMPLET

- TÈCNICA DU (PROVA PER A Rho VARIANT Du)

- FENOTIPS ERITROCITARIS, ALTRES

DETECCIÓ D'BESTRETES, TÈCNIQUES D'ELUCIÓ I PROVES DE COMPATIBILITAT

- GRUP SANGUINI (A, B , O i Rh) INCLOUENT SÈRIC.

- BESTRETS IRREGULARS ANTIERITROCITARIS, IDENTIFICACIÓ

- BESTRETS IRREGULARS ANTIERITROCITARIS, TITULACIÓ

- ANTIGLOBULINA DIRECTA POLIESPECÍFICA (POLIVALENT)

- ANTIGLOBULINA DIRECTA MONOESPECÍFICA (MONOVALENT)

- CRIOAGLUTININES, SCREENING

- CRIOAGLUTININES, TITULACIÓ

- PROVA DE COMPATIBILITAT SALINA EN HEMATIES (PROVA CREUADA)

- PROVA DE COMPATIBILITAT COMPLETA EN HEMATIES (PROVA CREUADA)

- ESTUDI REACCIONS TRANSFUSIONALS

TÈCNICS I PROCEDIMENTS D'HEMOTERÀPIA

- SANGRIA TERAPÈUTICA

- TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT D'HEMATIES

- TRANSFUSIÓ DE PLASMA FRESC CONGELAT

- TRANSFUSIÓ DE CONCENTRAT DE PLAQUETES PER UNITAT RANDOM

- ADMINISTRACIÓ DE FACTORS COAGULACIÓ

4.2) HEMOSTÀSIA

- TEMPS DE SANGRIA

- TEMPS DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVAT (TTPA)

- TEMPS DE PROTROMBINA (ÍNDEX DE QUICK)

- FIBRINÒGEN, ACTIVITAT

- FIBRINÒGEN, DERIVAT

- DIMER D DE LA FIBRINA

- ANTITROMBINA III, ACTIVITAT

4.3) HEMATIMETRIA

- HEMOGRAMA I FÒRMULA AUTOMATITZATS

- VELOCITAT DE SEDIMENTACIÓ GLOBULAR

- RETICULOCITS, RECOMPTE

- FROTIS DE SANG PERIFÈRICA

- FÒRMULA LEUCOCITÀRIA

4.4) CITOLOGIA I TÈCNICA EN MO, melsa, ganglis i altres.

- MÈDULA ÒSSIA, ASPIRAT

- MÈDULA ÒSSIA, BIÒPSIA

- MIELOGRAMA, CITOLOGIA MEDULAR

4.5) CITOQUÍMICA

- PERLS, TINCIÓ

- MAY-GRÜNWALD-GIEMSA, TINCIÓ (TINCIÓ PANÒPTICA)

- PEROXIDASES, TINCIÓ

- FOSFATASES ALCALINES GRANULOCÍTIQUES, TINCIÓ (FAG).

NOTA: Només es detallen les proves que es fan al Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. No s'especifiquen les proves que es remeten als diferents Centres i Laboratoris Externs

T'Interessa